Garancija

Garantna izjava

Turbo servis garantuje za kvalitet proizvoda servisiranih u servisu i za ugrađene delove, što potvrđuje izdavanje garancije. Servis prihvata odgovornost za kvarove proizvoda koji su nastali u garantnom roku, ako se dokaže da su rezultat neispravnih materijala ili izrade. U tom slučaju servis će reklamirani proizvod besplatno popraviti ili zameniti drugim ispravnim u najkraćem roku. Prilikom pozivanja na garanciju kupac serviseru mora omogućiti da detaljno ispita proizvod i istraži uzroke nastajanja kvara u svom matičnom servisu, uz obavezu kupca da dostavi proizvod kao i sve potrebne informacije u vezi sa nastalim problemom.
TURBO SERVIS isključivo snosi direktne troškove popravke ili zamene proizvoda u matičnom servisu, a ne i ostale troškove prouzrokovane neispravnim proizvodom. Kupac je saglasan da sam snosi troškove poput oštećenja vozila i motora kao i troškove skidanja, ugradnje, otpreme i dopreme proizvoda, troškove slanja vozila i robe, šlepanje vozila, izgubljene dobiti, štete na robi, štete prema trećim licima, telesne povrede i slične troškove...

Prestanak garancije

Turbo servis ne prihvata odgovornost za kvarove proizvoda koji su nastali kao rezultat:

  • Nestručne ugradnje ili neadekvatnog održavana proizvoda ili motora.
  • Greške koje prouzrokuje neispravan motor.
  • Nedostatak ili neodgovarajuće ulje, kao i povišen pritisak ulja.
  • Povišena temperatura izduvnih gasova.
  • Spoljna ili unutrašnja mehanička oštećenja proizvoda kao sto su: (polomljene lopatice na kompresorskom i turbinskom kolu, oštećen rotor sa osovinom turbine).
  • Ukoliko je proizvod ugrađen na vozilo koji kao pogonsko gorivo koristi gas.
  • Ukoliko se proizvod ugrađuje na odgovarajući ili modifikovani motor.
  • Ukoliko je proizvod otvaralo ili pokušalo otvoriti lice koje nema ovlašćenje od TURBO SERVISA.
Ako TURBO SERVIS utvrdi da ne postoji kvara na proizvodu koji se poziva na garanciju, troskove ispitivanja proizvoda snosi kupac.


Pre nego što ugradite turbo kompresor obavezna je:

1. Zamena ulja u motoru

2. Zamena filtera za vazduh i ulje

3. Kontrola cevi za dovod i odvod ulja

4. Kontrola creva za usis vazduha


5. Oprati interkuler

6. Zamena garniture dihtunga

Za sve dodatne informacije oko ugradnje možete se obratiti serviseru. Telefon: 065/592-25-20